5 năm trước

44,5 nghìn doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký trong 8 tháng của cả nước là 44,5 nghìn DN, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.


8 tháng, cả nước có 47,5 nghìn DN đăng ký thành lập mới. Ảnh: TQ

Trong đó, 6,4 nghìn DN giải thể; 7,6 nghìn DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 30,5 nghìn DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký. Tổng vốn đăng ký của các DN gặp khó khăn là 339,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn đăng ký của các DN đã hoàn thành thủ tục giải thể là 49,3 nghìn tỷ đồng; vốn đăng ký của các DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc ngừng hoạt động mà không đăng ký là 289,9 nghìn tỷ đồng (Số vốn đăng ký của các DN thực sự khó khăn nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể). 

Đồng thời, trong 8 tháng, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm là 658,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn đăng ký của các DN đăng ký thành lập mới là 289,8 nghìn tỷ đồng; vốn đăng ký bổ sung của các DN là 368,7 nghìn tỷ đồng. Trong 8 tháng, cả nước có 10,9 nghìn DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2013. 

Trong khi đó, 8 tháng, cả nước có 47,5 nghìn DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 289,8 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% về số DN và tăng 14,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một DN là 6,1 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN  thành lập mới trong 8 tháng là 708,5 nghìn lao động, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước. 

Trần Quý
theo Thanh tra

Từ khóa: