khoảng 1 năm trước

Giảm mức chi bằng tiền mặt mà đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện qua NHTM

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Theo đó, dự thảo thông tư quy định, các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng hoặc KBNN thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của KBNN, trừ những khoản nộp NSNN có giá trị dưới 5 triệu đồng.

Dự thảo thông tư cũng quy định giảm mức chi bằng tiền mặt mà đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện qua ngân hàng thương mại từ 1 tỷ đồng trở lên/lần thanh toán xuống còn từ 50 triệu đồng trở lên/lần thanh toán.

Ngoài ra, dự thảo đã sửa đổi quy trình thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN theo hướng: NHTM thực hiện chuyển tiền cho các cá nhân theo đúng bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng đã được KBNN sao y (trường hợp đơn vị giao dịch gửi hồ sơ, chứng từ giấy đến KBNN để làm thủ tục kiểm soát chi NSNN) hoặc đăng tải trên Cổng trao đổi dữ liệu điện tử của KBNN để ngăn chặn các trường hợp lạm dụng lỗ hổng trong quy trình chi lương, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và người lao động.

Đồng thời, bổ sung hướng dẫn về quy trình thanh toán cá nhân qua tài khoản trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định liên quan đến chi phí mà các đơn vị phải trả khi tổ chức thu NSNN; thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg. Theo đó, các khoản chi phí liên quan đến tổ chức thu NSNN của các cơ quan thu phí, lệ phí qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là các khoản chi của NSNN và được hạch toán, quyết toán vào mục chi khác, tiểu mục chi các khoản phí, lệ phí của các đơn vị.

Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: