5 năm trước

Hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư lãi suất không quá 0,2%/tháng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4094/QĐ-UBND, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2014.

Theo đó, thành phố hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thuộc một trong các lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm được thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực; sản xuất nông nghiệp, chế biến hàng nông sản thực phẩm; sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, có doanh thu năm 2013 đạt tối thiểu 100 tỷ đồng; có sử dụng từ 200 lao động trở lên; đầu tư vào các dự án thuộc các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn.


Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa là 12 tháng.

Các dự án đầu tư vào dự án của các đối tượng nêu trên đã được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư (về cả vốn vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay) theo các quyết định khác do Chính phủ hoặc UBND thành phố Hà Nội ban hành (còn hiệu lực) không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Nguyên tắc xác định hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được tính cho từng dự án và cấp cho chủ đầu tư (doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư) sau khi chủ đầu tư đã trả nợ vay đầu tư (nợ gốc theo phân kỳ đã quy định của hợp đồng tín dụng và lãi vay) cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng và khế ước vay, sau khi dự án (hoặc hạng mục công trình độc lập) đưa vào sản xuất kinh doanh. Trường hợp dự án đầu tư nhiều giai đoạn thì giai đoạn đầu tư phải hoàn thành đưa vào sử dụng mới được xem xét hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ đầu tư chỉ nhận được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với số vốn vay để đầu tư tài sản cố định và trong phạm vi tổng số vốn đầu tư tài sản cố định được duyệt của dự án.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa là 12 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư được áp dụng đối với các khoản vay phải trả lãi vay trong thời gian từ ngày 01/01/2014 - 31/12/2014. Đối với các khoản vay thuộc dự án hỗ trợ sau đầu tư được xử lý khoanh, miễn, giảm nợ gốc, lãi vay tại ngân hàng thì không được tính hỗ trợ lãi suất tại thời điểm đó.

Mức lãi suất hỗ trợ là 0,2%/tháng (2,4%/năm), tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế theo quy định.

Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của các dự án đầu tư, đồng thời lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận. Bên cạnh đó, xem xét, thẩm tra, xác định mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với từng dự án...

Quốc Bình
theo Xây dựng

Từ khóa: