5 tháng trước

Ngân hàng nào có nguy cơ đưa vào diện kiểm soát đặc biệt?

Tuỳ theo thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động mà tổ chức tín dụng sẽ được quyết định đưa vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hay kiểm soát toàn diện.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 11 qui định về kiểm soát đặc biệt với tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, các TCTD mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả và khả năng thanh toán sẽ có nguy cơ đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Cụ thể gồm:

Thứ nhất, TCTD thiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức 20% trở lên tại thời điểm tính toán tỉ lệ khả năng chi trả dẫn đến không duy trì được tỉ lệ theo qui định trong 3 tháng liên tục.

Thứ hai, TCTD không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 1 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và có tỉ lệ giữa tổng nợ xấu, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lí so với tổng nợ ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 1 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Thứ ba, TCTD có tỉ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% trong thời gian 6 tháng liên tục và có tỉ lệ giữa tổng nợ xấu, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lí so với tổng nợ ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 6 tháng liên tục mà tỉ lệ an toàn vốn cấp 1 của TCTD thấp hơn 4%.

Thứ tư, TCTD không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Các TCTD nằm trong các trường hợp trên cần phải kịp thời báo cáo NHNN về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với NHNN.

Căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN hoặc Giám đốc NHNN chi nhánh sẽ xem xét, quyết định đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện.

Giám sát đặc biệt là việc đặt TCTD dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN thông qua hoạt động chỉ đạo, kiểm soát trực tiếp từ xa, kiểm tra tại chỗ của Ban kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Kiểm soát toàn diện là việc đặt TCTD dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN thông qua hoạt động chỉ đạo, kiểm soát trực tiếp tại chỗ của Ban kiểm soát đặc biệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019 và thay thế Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD.

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: