khoảng 1 năm trước

Những vấn đề quan trọng được quyết định tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Từ ngày 7/5 đến 12/5, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) sẽ được diễn ra. Đây là Hội nghị giữa nhiệm kỳ, có tính chất bản lề quan trọng của cả nhiệm kỳ khóa XII.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Dự kiến, trong Hội nghị lần này, hai đề án quan trọng, mang tính sống còn về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” và “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” sẽ được đưa ra Trung ương bàn thảo và quyết định, với mục tiêu tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, đổi mới góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần chỉ rõ: “Công tác cán bộ qua thực tiễn ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt”. Đây là công tác đối với con người nên rất hệ trọng và nhạy cảm, xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và xây dựng con người nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Trong các khâu của công tác cán bộ, thì đánh giá cán bộ là khâu tiền đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tới việc sắp xếp, sử dụng cán bộ hiệu quả. Tuy nhiên văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng nêu tình trạng: “Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ”. Việc đánh giá chưa đúng dẫn đến bố trí cán bộ có lúc, có nơi chưa đúng. Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là điều trăn trở, băn khoăn, lo lắng của cấp ủy Đảng. Bởi vậy, nếu không có cuộc cách mạng đổi mới chính mình thì không thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực tế cho thấy một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, bầu cử; không ít trường hợp cán bộ ở các cấp được bầu vào cấp ủy hoặc được bổ nhiệm đã bộc lộ yếu kém cả về phẩm chất, năng lực và uy tín, đặc biệt là cán bộ cao cấp có nhiều vi phạm khuyết điểm, thậm chí bị xử lý kỷ luật, nổi cộm như nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng, hay mới nhất là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh…

Nắm bắt được tình hình đó, được sự chỉ đạo của Trung ương, Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 lần này nhằm ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trả lời báo chí trước thềm Hội nghị Trung ương 7, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược là việc rất khó và rất quan trọng. Đề án này đã được xây dựng công phu, bài bản, đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn bằng việc lấy ý kiến rộng rãi các cấp ủy và các tầng lớp nhân dân, với mục tiêu đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN.

Còn theo ông Phạm Quang Hưng - Vụ trưởng Vụ Theo dõi các cơ quan Trung ương (Vụ IV), Ban Tổ chức Trung ương, thì “Việc đánh giá cán bộ cấp chiến lược sẽ gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lĩnh vực, ngành, địa phương và so sánh với các chức danh tương đương; đánh giá để bổ nhiệm và bầu cử phải trực tiếp khảo sát, gặp gỡ, trao đổi đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và tiếp nhận ý kiến phản ánh, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm rõ cán bộ”.

Công tác cán bộ - nội dung được Hội nghị Trung ương 7 bàn thảo, quyết định những nội dung quan trọng

Ban soạn thảo Đề án cũng đề xuất, việc bầu cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, có số dư, cạnh tranh lành mạnh ở tất cả các chức danh. Ứng viên phải trình bày chương trình hành động, cam kết chịu trách nhiệm, bầu cử kết hợp với thi tuyển. Nhằm tạo môi trường bình đẳng để thu hút tối đa tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ các cấp, Đề án dự kiến tiếp tục mở rộng thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Hà - Chuyên gia cao cấp, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tổ Biên soạn Đề án cho biết thêm, Đề án đã đề xuất xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng; xác định rõ khái niệm tiêu chí về nhân tài cũng như quan điểm phát triển, việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy; những cơ chế, chính sách để nhân tài phát triển, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược.

Trong đó, Đề án đưa ra cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp.

Đề án có nội dung về việc bổ sung và hoàn thiện quy định lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng và những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn theo hướng thực chất hơn; mở rộng thành phần lấy phiếu để làm rõ mức độ tín nhiệm đối với cán bộ.

Ngoài ra, để đảm bảo việc lựa chọn cán bộ khách quan và đúng người, quy định về thẩm định, giám sát bầu cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cũng sẽ được xây dựng, đặc biệt đề cao quyết tâm chặn đứng tiêu cực và triệt để chống tình trạng chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Theo Ban soạn thảo, hành vi chạy chức, chạy quyền sẽ được coi là tham nhũng trong công tác cán bộ để nhận diện rõ và đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện; phải nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và hình thành văn hoá nói không với chạy chức, chạy quyền.

“Nếu được Trung ương thông qua và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ thì Đề án sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”, ông  Hưng nói.

Cải cách đột phá tiền lương nhằm siết chặt kỷ cương, tăng năng suất lao động

Cũng tại Hội nghị tới, Trung ương sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Đề án nêu rõ quan điểm “Tiền lương phải là thu nhập chính” bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình. Trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Trả lời báo chí cách đây không lâu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công nhấn mạnh, mục tiêu của đề án nhằm “xây dựng chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập”. Xác định mức tiền lương thấp nhất của khu vực công (là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) từ năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp.

Về nội dung cải cách, đề án chỉ rõ trong khu vực công, những công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp) thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức.

Cải cách tiền lương là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thúc đẩy động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Đề án đưa ra thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới, hệ thống bảng lương mới được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

Sẽ có bảng lương chức vụ, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ riêng dành cho cán bộ, công chức, viên chức có và không giữ chức vụ lãnh đạo; xây dựng ba bảng lương riêng đối với lực lượng vũ trang (bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an).

Cũng theo dự thảo Đề án trình Trung ương, việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành cũng được đề cập, theo đó bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

Đồng thời Đề án cũng cho phép mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng đối với một số tỉnh, thành phố ở vùng động lực được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần và cho phép thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Đồng thời bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù khi thực hiện bảng lương mới với hàng loạt giải pháp như việc hoàn thiện xây dựng hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở trả lương theo chức vụ, chức danh và vị trí việc làm…

Cùng với đó là các giải pháp đột phá về tài chính, ngân sách. Cụ thể, hàng năm, ưu tiên dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách tiền lương.

Nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm phải tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách sau năm 2020. Tuyệt đối bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân kỳ vọng lớn vào Hội nghị Trung ương 7

Ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: “Tôi rất đồng tình với quan điểm “Tiền lương phải là thu nhập chính” mà Đề án cải cách tiền lương dự kiến trình Trung ương. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình. Tôi cho đây là quan điểm rất đúng đắn. Tôi đánh giá cao những đổi mới về chính sách tiền lương như quy định trong khu vực công, đề án bãi bỏ cách tính lương theo hệ số mà quy định về số tuyệt đối trong thang, bảng lương. Nhà nước trả lương cho CBCCVC và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động. Do vậy, nếu cải cách theo hướng như Đề án nêu ra mà làm được thì sẽ khắc phục được những bất cập trên”.

Bà Phạm Huyền, cán bộ hưu trí (Hà Nội): “Làm sao để nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay, nhất là công tác cán bộ là vấn đề nhân dân và đảng viên quan tâm. Chúng tôi kỳ vọng Hội nghị Trung ương 7 sẽ giải quyết trúng nhu cầu bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình hiện nay. Nếu không nâng cao sức chiến đấu của Đảng mà trong đó nâng cao trách nhiệm phẩm chất, đạo đức của Đảng viên, đặc biệt là những đảng viên có chức, có quyền cấp cao thì chúng ta khó củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng”.

Chị Nguyễn Thu Thảo, giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Mai (Hà Nội): “Chúng tôi luôn hết sức tin tưởng vào những quyết sách lớn, quan trọng và đúng đắn mà Hội nghị Trung ương 7 sắp tới sẽ bàn thảo, quyết định. Đây là những quyết sách mang tính sống còn đối với sự phát triển của Đảng, của đất nước. Chúng tôi kỳ vọng Hội nghị lần này sẽ mang tính đột phá, sáng tạo, đưa Đảng ta và dân tộc ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong công tác cán bộ và cải cách tiền lương”.

Tương Mai (ghi)

Quang Huy

Từ khóa: