5 năm trước

Ở trọ cũng có thể có hộ khẩu thường trú

Theo Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú”, công dân đang tạm trú nếu có đủ 3 điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại TP trực thuộc trung ương…

Có chỗ ở hợp pháp tại TP trực thuộc trung ương.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại TP trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND TP.

Có thời gian tạm trú liên tục tại TP trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc TP trực thuộc trung ương.


Công nhân ở trọ sẽ được đăng ký hộ khẩu thường trú

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Nghị định cũng nêu rõ, thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/6/2014.

Nguyên Quốc
theo GĐ&XH

Từ khóa: