4 tháng trước

Quận Cầu Giấy (Hà Nội): Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính năm 2019

Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ban lãnh đạo quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ; Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của thành phố, phấn đấu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức”, ngày 22/01/2019, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về công tác cải cách hành chính và Kế hoạch số 23/KH-UBND về kiểm tra công vụ và CCHC năm 2019. Đặc biệt, chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội nói chung.

Trụ sở UBND & HĐND quân Cầu Giấy
Trụ sở UBND & HĐND Quận Cầu Giấy

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các phường góp phần triển khai hiệu quả, chủ đề công tác năm 2019 của thành phố và quận. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa XII, gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương, từng bước hướng tới xây dựng thành phố thông minh, chính quyền đô thị quản trị hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đạt mức chỉ số CCHC năm 2019 thuộc nhóm các quận, huyện, thị xã dẫn đầu thành phố.

Để đạt được các mục tiêu trên, quý I năm 2019, ngoài việc tổ chức quán triệt các văn bản đến các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường để triển khai thực hiện ngay, UBND quận đã chỉ đạo tăng cường quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung các chương trình, kế hoạch của thành phố và quận về công tác CCHC, trong đó tập trung về công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng trước nhân dân, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

Ngoài ra, UBND quận sẽ tiếp tục duy trì việc chấm chỉ số CCHC khối phường, duy trì công tác đối thoại về thủ tục hành chính. Trong quý II năm 2019, UBND quận sẽ triển khai triển khai chấm chỉ số CCHC đối với các phòng chuyên môn thuộc quận nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND quận tiếp tục duy trì việc thực hiện áp dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố và đã được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất trong công tác triển khai phần mềm đối với 08 tập thể (trong đó có tập thể UBND quận, 7/8 phường thuộc quận và 05 cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND các phường). Tiếp tục thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hoàn trả đúng hẹn cho công dân, tạo điều kiện tốt cho nhân dân và cơ quan đến liên hệ công tác và giải quyết công việc, do đó tạo được sự đồng thuận, sự hài lòng của nhân dân với phương châm: “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Với các kết quả đã đạt được trong quý I năm 2019, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 09 tháng cuối năm 2019 như triển khai chấm chỉ số CCHC khối phường và 12 phòng chuyên môn; tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính; tiếp tục đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp thuộc quận..., trên cơ sở đó quyết tâm phấn đấu năm 2019 đứng trong tốp đầu 05 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội về chỉ số CCHC./.

Quang Thành
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: