12 tháng trước

Sacombank điều chỉnh tăng các khoản lãi dự thu lên hơn 20.000 tỷ đồng sau soát xét

Với việc điều chỉnh lại phân loại nợ và một số loại tài sản và đầu tư trong báo cáo tài chính cho phù hợp với đề án tái cơ cấu của Sacombank, một số khoản mục đã có sự thay đổi khá lớn. Kết quả lợi nhuận sau thuế của Sacombank tăng 64,3 tỷ đồng.

Sacombank lãi riêng sau thuế hơn 290 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, nợ xấu giảm về 6,27%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 của ngân hàng mẹ. Phần lớn những sự thay đổi lớn đến do việc trình bày lại báo cáo tài chính nhằm phù hợp với đề án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

So trước soát xét, báo tài chính Ngân hàng mẹ sau soát xét có sự điều chỉnh lớn nhất ở mục “tài sản có". Mục “các khoản phải thu” sẽ ghi giảm hơn 20.322 tỷ đồng, đồng thời ghi tăng hơn 20.123 tỷ đồng cho mục “các khoản lãi, phí phải thu”.

Cùng với đó, một số khoản mục dự phòng rủi ro, dự phòng chung của các khoản mục đầu tư và cho vay cũng được điều chỉnh lại do kết qủa phân loại nợ CIC trong tháng 6 và hạn nhóm nợ đối với một số khoản vay thuộc đề án tái cơ cấu. Cụ thể, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 20,9 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng chung; dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư giảm 20,3 tỷ đồng; dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn giảm 18,7 tỷ đồng.

Về các khoản mục nguồn vốn, các khoản phải trả điều chỉnh giảm 193,5 tỷ đồng do giảm 83,6 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tất toán 109,9 tỷ đồng khoản tạm ứng khen thưởng phúc lợi năm 2015 và 2016.

Những điều chỉnh này của các khoản mục tài sản và nguồn vốn đã làm thay đổi ở một số khoản mục thu nhập như lãi thuần (giảm 56 tỷ đồng), lãi mua bán chứng khoán đầu tư (tăng 70,3 tỷ đồng), chi phí hoạt động (giảm 52,2 tỷ đồng), chi phí dự phòng (tăng 48,1 tỷ đồng,...Tổng hợp các điều chỉnh trên làm cho lợi nhuận sau thuế của Sacombank sau soát xét tăng 64,3 tỷ đồng.

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: