Tag
22 kết quả

Tin tức về "lãi suất cho vay"

2 năm trước

Tín dụng cả nước 6 tháng đầu năm tăng 7,54%

Mức tăng trưởng tín dụng năm nay cao hơn cùng kỳ năm 2016 (đạt 6,2%) và 2015 (đạt 6,28%).

3 năm trước

Khách hàng tốt được cho vay với lãi suất ngắn hạn thấp hơn 2-4%

Lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với khách hàng tốt có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ngắn hạn từ 4-5%.