Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Coteccons giảm 128 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Sau kiểm toán doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 128 tỷ đồng. tương đương 28% so với báo cáo tự lập, xuống còn 334,5 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này giảm 53% so với năm trước.

Coteccons giảm 128 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 1

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) thông báo giải trình về việc chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán.

Ban Giám đốc công ty đã quyết định điều chỉnh hồi tố sai sót liên quan đến một số tài sản cố định hữu hình đã thanh lý trong năm trước nhưng không được ghi nhận trên sổ sách kế toán. Công ty đã ghi nhận giảm khoản mục tài sản cố định hữu hình và giảm khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 và ghi tăng khoản mục chi phí khác với cùng số tiền là 246 triệu.

Sau kiểm toán doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 128 tỷ đồng. tương đương 28% so với báo cáo tự lập, xuống còn 334,5 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này giảm 53% so với năm trước.

Nguyên nhân là do Lợi nhuận gộp sau kiểm toán đánh giá lại rủi ro trong việc thu hồi công nợ với chủ đầu tư. Công ty điều chỉnh giảm doanh thu ghi nhận trước tương ứng với giá trị hồ sơ thanh toán cho công việc đã thực hiện được chủ đầu tư xác nhận nhưng chủ đầu tư chưa đồng ý nhận hóa đơn. Đồng thời, công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tương ứng.

Cùng với đó, Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 30% sau kiểm toán, lên gần 656 tỷ đồng, đến từ việc rà soát, đánh giá lại rủi ro về thu hồi công nợ và trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lên gấp đôi sau kiểm toán, đạt gần 75 tỷ đồng. Công ty ghi nhận thuế từ các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng nợ phải thu khó đòi công ty đã trích lập trong năm của Coteccons và Unicons.

Doanh thu năm 2020 của Coteccons không biến động nhiều sau kiểm toán, đạt mức 14.558 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước do ảnh hưởng từ Covid-19 nên nhiều dự án gặp khó khăn, chủ đầu tư ngừng triển khai, nhiều dự án không được khởi động trong năm 2020 trong khi một số công trình đã kết thúc và quyết toán trong năm 2019.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: