Sự kiện hot
5 tháng trước

Danh Khôi (NRC) chuẩn bị mua lại trước hạn trái phiếu mã NRCH2123002

NRC sẽ mua lại 20% giá trị trái phiếu phát hành, tương đương 40 tỷ đồng. Nguồn tiền mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã NRC - sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trái phiếu trước hạn có mã NRCH2123002.

NRC sẽ mua lại 20% giá trị trái phiếu phát hành, tương đương 40 tỷ đồng. Nguồn tiền mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn còn phải thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại. Thời gian mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến vào ngày 29/12/2022 hoặc thời điểm khác theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu có mã NRCH2123002 là lô trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, trái phiếu có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền đã phát hành thành 01 đợt với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công là 200 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu 11%/năm. Ngày đáo hạn là 29/12/2023.

Quý III/2022, Danh Khôi có doanh thu thuần chỉ 36 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn cực thấp, lãi gộp cũng đạt gần 36 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính là điểm sáng, đạt 15 tỷ đồng, chủ yếu do chuyển nhượng cổ phần; cùng kỳ năm ngoái không xuất hiện khoản này.

Về mặt chi phí, chi phí tài chính dù tăng lên, song chỉ 5 tỷ đồng. Danh Khôi lại không hề phát sinh chi phí bán hàng. Còn chi phí quản lý lại ghi nhận số âm (-37 tỷ đồng), do hoàn nhập dự phòng cho hợp đồng có rủi ro (45 tỷ đồng) và dự phòng phải thu khó đòi (3 tỷ đồng). Điều này đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 83 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, khoản lỗ khác lên tới 60 tỷ đồng đã phá đi tất cả. Lãi trước thuế chỉ còn 23 tỷ đồng, giảm 72%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Danh Khôi đạt 193 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận gộp đạt 153 tỷ đồng, tăng 39%.

Hoạt động tài chính 9 tháng âm 10 tỷ đồng, song nhờ chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm rất mạnh, Danh Khôi có lãi trước thuế 88 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý III/2022, tổng tài sản của Danh Khôi đạt 2.359 tỷ, tăng 16% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là Danh Khôi “sạch” hàng tồn kho. Tuy nhiên, giá trị các khoản phải thu lại biến động lớn: phải thu ngắn hạn giảm 29% còn 903 tỷ đồng, phải thu dài hạn tăng 2,3 lần đạt 985 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 1.888 tỷ đồng, chiếm tới 80% tổng tài sản. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn cũng tăng 2,3 lần, đạt 211 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 941 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Nợ vay có xu hướng tăng mạnh mẽ khi tăng 30%, đạt 626 tỷ đồng; trong đó, vay ngắn hạn đạt 359 tỷ đồng, tăng 3,4 lần, vay dài hạn đạt 267 tỷ đồng, giảm 28%. Song, với vốn chủ sở hữu dày dặn, 1.418 tỷ đồng (tăng 23%), Danh Khôi có hệ số nợ rất thấp.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: