Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Đầu tư Thăng Long (TIG) báo lãi 210 tỷ đồng cả năm 2022

Lũy kế trong năm 2022, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ghi nhận doanh thu đạt 914,24 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 210,56 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã TIG - sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 304,95 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 31,15 tỷ đồng, giảm 74,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận 62,69 tỷ đồng, giảm 52% tương ứng giảm 67,87 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 62,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 31,74 tỷ đồng về 19,02 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2022, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ghi nhận doanh thu đạt 914,24 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 210,56 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tăng 23,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 842,7 tỷ đồng, lên 4.361,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.725,3 tỷ đồng, chiếm 39,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 937,9 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 528,2 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 479,6 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động mạnh chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn tăng 131,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 532,5 tỷ đồng lên 937,9 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 36,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 460,4 tỷ đồng lên 1.725,3 tỷ đồng; tồn kho tăng 65,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 190,1 tỷ đồng lên 479,6 tỷ đồng.

Theo thuyết mình, phải thu dài hạn tăng mạnh chủ yếu do ghi nhận 681,7 tỷ đồng trả trước dài hạn cho CTCP Đầu tư HDE Holdings; 284 tỷ đồng CTCP TIG Holdings; 73,1 tỷ đồng CTCP Đầu tư Phát triển BĐS và Năng lượng tái tạo VN. Ngoài ra, Công ty cũng ủy thác dài hạn cho CTCP Sân Golf và nhà ở sinh thái Sơn Thủy Vườn Vua thu mua đất để phát triển dự án 652,34 tỷ đồng…

Đầu tư tài chính dài hạn tăng, chủ yếu trong năm Công ty ghi nhận đầu tư mới 231,6 tỷ đồng vào Công ty Đầu tư Phát triển Bất động sản và Năng lượng tái tạo Việt Nam; 152,8 tỷ đồng CTCP Đầu tư Tòa nhà Công nghệ Xanh TIG-HDE; 98 tỷ đồng CTCP TIG Holdings; 49 tỷ đồng CTCP Sân Golf và nhà ở sinh thái sơn Thủy Vườn Vua…

Về phần nguồn vốn, cuối năm 2022, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 87,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 147,7 tỷ đồng về 21 tỷ đồng và chiếm 0,5% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 4,8% tổng nguồn vốn).

Tổng nợ vay dài hạn ghi nhận 200 tỷ đồng so với đầu năm chỉ là 60 triệu đồng và chiếm 4,6% tổng nguồn vốn.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: