Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Dệt may TNG báo lãi quý 2 tăng 91%

Lãi sau thuế của doanh nghiệp dệt may đạt 61 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận lũy kế nửa đầu năm đạt 83 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh nghiệp thực hiện 50% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm

Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận  doanh thu thuần 1.460 tỷ đồng, tăng 37%. Giá vốn tăng mạnh hơn 41% nên lãi gộp còn tăng 15% đạt 199 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 16,3% xuống 13,6%.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng từ 38 tỷ lên 46 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 35% xuống 27 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 20% lên 61 tỷ đồng. Hoạt động khác giảm lỗ từ 8 tỷ xuống 489 triệu đồng.

Theo đó, lãi sau thuế của doanh nghiệp dệt may đạt 61 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận lũy kế nửa đầu năm đạt 83 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh nghiệp thực hiện 50% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm

Dệt may TNG cho biết doanh thu và lợi nhuận cải thiện nhờ ngay từ đầu năm đã định hướng tập trung khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu đến thành phẩm) chủ đạo, doanh thu đơn hàng FOB tăng; khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam; đẩy mạnh dòng sản phẩm kỹ thuật, cao cấp.

Tại thời điểm cuối kỳ, doanh nghiệp có khoản phải thu 984 tỷ đồng, hơn gấp đôi thời điểm đầu năm; riêng phải thu ngắn hạn khách hàng 864 tỷ đồng, gấp 2,2 lần. Hàng tồn kho cũng tăng 27% lên 1.273 tỷ đồng. Riêng 2 khoản mục này chiếm 50% tổng tài sản.

Đầu tư TNG vay nợ ngắn hạn thêm 660 tỷ đồng lên 1.942 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng nhẹ từ 571 tỷ đồng lên 593 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: