Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Điện Lạnh REE góp 100% vốn thành lập công ty điện gió

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Hải thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập công ty con và ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản góp vốn sang công ty con. REE cũng sẽ chuyển giao toàn bộ nợ vay vào tài sản thế chấp cho công ty con.

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án 868 tỷ đồng, tương ứng với 100% tại Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh.

Được biết, công ty có chức năng chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Trụ sở của công ty được đặt tại tỉnh Trà Vinh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Hải thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập công ty con và ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản góp vốn sang công ty con. REE cũng sẽ chuyển giao toàn bộ nợ vay vào tài sản thế chấp cho công ty con.

REE sử dụng toàn bộ tài sản thuộc nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh theo giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển giao chính thức thuộc sở hữu của REE để góp vốn và chuyển giao cho Điện gió REE Trà Vinh.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản dự án nhà máy điện gió V1-3 dự kiến là 2.136,6 tỷ với nợ vay gần 1.268 tỷ tương ứng với tài sản ròng gần 869 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 923,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,9% và 39% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,5% lên 45,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 88,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 405,3 tỷ đồng lên 862,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 227,7%, tương ứng tăng thêm 167,1 tỷ đồng lên 240,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 70%, tương ứng tăng thêm 82,6 tỷ đồng lên 200,6 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 31,7%, tương ứng giảm 145 tỷ đồng về 312,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 23,5%, tương ứng tăng thêm 36,3 tỷ đồng lên 190,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.809,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.135,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 24,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, REE đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.933,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.768,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 120,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của REE tăng 55% so với đầu năm lên 31.826,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 16.057,7 tỷ đồng, chiếm 50,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 6.311,4 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.985,8 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: