Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đông Hải Bến Tre báo lãi sau thuế tang 78% trong 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.097,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 78% lên 301,1 tỷ đồng.

CTCP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán DHC - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, kết thúc quý 2, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.080,1 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 63% lên 904,9 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 83%, đạt 175,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 14,7% lên 16,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 38% so với cùng kỳ xuống còn 3,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 59% còn 4,3 tỷ đồng do Công ty đã trả hết các khoản nợ vay trung hạn và lãi suất vay ngắn hạn giảm.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 50% lên 29,6 tỷ đồng phần lớn là do chi phí vận chuyển tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75,7% lên 9,7 tỷ đồng do các khoản thuê ngoài phục vụ cho công tác quản lý tăng và ủng hộ hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Kết thúc quý II/2021, lợi nhuận sau thuế của DHC đạt 128,2 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.097,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 78% lên 301,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.457 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22% lên 685 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 22% lên 382 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả mà toàn bộ là nợ ngắn hạn giảm nhẹ còn 884,5 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 384 tỷ đồng, tăng 32,4% so với thời điểm đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: