Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Nội: Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2021 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Ảnh minh họa).

Theo đó, kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2021, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; tổ chức hoàn thành dứt điểm các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung phù hợp.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác khoáng sản; tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung, các nhiệm vụ theo đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”. Nêu cao trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện các nội dung kế hoạch của UBND thành phố, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Xây dựng lộ trình thực hiện cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch của UBND thành phố. Phân công, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kế hoạch cũng nêu rõ những nội dung cần khắc phục trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản, đồng thời giao các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch này, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện kiểm điểm tiến độ, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch này hằng quý, 6 tháng và tổng kết năm 2022, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Thanh Thanh

Theo KTĐU

Từ khóa: