Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hà Tĩnh: Nỗ lực vượt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn số 3011/UBND-TH về việc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giải ngân đã đề ra.

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4848/BTC-ĐT ngày 10/5/2024. Tập trung hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; định kỳ báo cáo kết quả giải ngân của các dự án nêu trên gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp tiến độ giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của tỉnh.

Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 và Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024; Công điện số 11/CĐ-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Văn bản số 433/UBND-TH1 ngày 22/01/2024 và số 1764/UBND-TH6 ngày 01/4/2024 và các văn bản có liên quan của UBND tỉnh; phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt là các dự án chưa giải ngân và dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; trường hợp tạm ứng, phải đảm bảo việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi sát tiến độ thực hiện và giải ngân của các Sở, ban, ngành và địa phương. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, có nhu cầu bổ sung vốn; báo cáo đề xuất điều chuyển đợt 1 trước ngày 15/8, đợt 2 trước ngày 30/9.

Các Tổ công tác theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh khẩn trương tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tổng hợp kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể kế hoạch đầu tư công của tỉnh, tổng hợp các dự án đến hết tháng 5/2024 chưa thực hiện giải ngân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6/2024.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện. UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu chậm trễ, thiếu quyết liệt, để xảy ra các hệ lụy do chậm giải ngân nguồn vốn.

Được biết, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến thời điểm ngày 20/5/2024 đạt hơn 1.483 tỷ đồng (bằng 28,3% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 31,6% kế hoạch vốn đã phân bổ). Trong đó, vốn Bộ, ngành quản lý giải ngân đạt gần 210 tỷ đồng (bằng 25,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và bằng 24,3% kế hoạch vốn đã phân bổ); vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt gần 342 tỷ đồng (bằng 12,9% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 14% kế hoạch vốn đã phân bổ); vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý giải ngân đạt hơn 931 tỷ đồng (bằng 52,8% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, bằng 67,1% kế hoạch vốn đã phân bổ).

Có 14/24 địa phương, đơn vị tại Hà Tĩnh có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý đạt dưới 14% kế hoạch vốn giao (bao gồm cả nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2024). Trong đó có 4 địa phương, đơn vị chưa giải ngân vốn. Có 37 danh mục dự án (bao gồm cả nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2024) chưa giải ngân vốn đầu tư cấp tỉnh quản lý theo các quyết định giao với tổng số vốn là hơn 783 tỷ đồng.

Theo đánh giá, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh này còn chậm so với kế hoạch vốn được giao.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: