Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hà Tĩnh: Tăng nguồn lực cho các địa phương phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo đó, Hà Tĩnh cấp hơn 30,5 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND.

Hà Tĩnh sẽ tập trung quyết liệt hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới trong năm 2024.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 683/ QĐ- UBND ngày 19/3/2024 về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, kinh phí thực hiện hơn 30,5 tỷ đồng cho các địa phương cụ thể như sau: huyện Hương Sơn 11,266 tỷ đồng, Hương Khê 2,192 tỷ đồng, Nghi Xuân 1,915 tỷ đồng, Đức Thọ 2,791 tỷ đồng, Can Lộc 2,118 tỷ đồng, Thạch Hà 4,616 tỷ đồng, thành phố Hà Tĩnh 4,789 tỷ đồng và thị xã Kỳ Anh 841 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, thông báo, chuyển kinh phí hỗ trợ chính sách năm 2024 đảm bảo kịp thời; phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành, chủ động giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách theo lĩnh vực quản lý, trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu giải pháp tháo gỡ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh; đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chính sách; tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý Nhà nước của sở, ngành và gửi Sở NN&PTNT tổng hợp chung.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành; định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân nguồn kinh phí gửi Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND gửi các sở, ngành theo lĩnh vực, chức năng quản lý Nhà nước, rà soát, thẩm định và tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp nguồn kinh phí còn lại theo đúng quy định.

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tình hình kinh tế - xã hội đang phục hồi, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đà phát triển và được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, ưu tiên nguồn lực cho thực hiện các cơ chế, chính sách, cùng với cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số tạo ra động lực thúc đẩy thay đổi trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, toàn ngành nêu cao quyết tâm, phát huy thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Hà Tĩnh sẽ tập trung quyết liệt hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới trong năm 2024. Tiếp tục duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 32%.

Bên cạnh đó, trong năm nay, phấn đấu tốc tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 2,5%; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) đạt trên 14.300 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích trên 100 triệu đồng/ha; sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 113.785 tấn; tổng sản lượng thủy sản đạt 58.697 tấn; tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì ổn định trên 52,5%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt trên 70%.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: