Sự kiện hot
3 năm trước

HBC trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

Doanh thu thuần 18.610 tỉ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch và tăng 1,7% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 417 tỉ đồng, đạt 57,9% so với kế hoạch và giảm 33,8% so với năm 2018.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông vừa được công bố, HĐQT Công ty Cổ phần Xây Dựng Hoà Bình (Mã: HBC) trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 12.500 tỉ đồng, giảm 33%; lợi nhuận sau thuế 125 tỉ đồng, giảm 70% so với kết quả thực hiện trong năm 2019.

Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, theo báo cáo của HĐQT và Tiểu ban kiểm toán tổng tài sản 16.721 tỉ đồng tăng 5,2% so với năm 2018; vốn chủ sở hữu 3.960 tỉ đồng tăng 35,5% so với năm 2018.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh thu thuần 18.610 tỉ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch và tăng 1,7% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 417 tỉ đồng, đạt 57,9% so với kế hoạch và giảm 33,8% so với năm 2018.

Dựa trên kết quả này, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 3% (300 đ/cp). 

Đồng thời, HĐQT cũng dự trình cổ đông thông qua việc hoãn phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP năm 2019 do giá cổ phiếu HBC trên thị trường giảm; chọn thời  điểm thích hợp phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP năm 2020.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho Công ty, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 1/1/2020 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỉ luật từ cấp 2 trở lên.

Tại kì họp lần này, HĐQT cũng dự trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trương Quang Nhật và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2019-2024. Ông Trương Quang Nhật trước đó có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT ngày 28/5/2020.

Nhằm huy động vốn thanh toán nợ đến hạn, thực hiện dự án đầu tư của HBC và tăng quy mô vốn hoạt động của HBC, HĐQT Hoà Bình trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị phát hành tối đa là 1.000 tỉ đồng.

Trái phiếu có kì hạn 5 năm, mỗi năm chuyển đổi 20%. Đến thời hạn chuyển đổi thì nhà đầu tư được giảm giá tối đa 10% trên giá cổ phiếu bình quân của 30 phiên liền trước đó cùng với lãi suất do HĐQT đàm phán với các nhà đầu tư nhưng tối đa không vượt quá 8%. Nếu đến thời hạn chuyển đổi mà nhà đầu tư không chuyển đổi thì được hưởng lãi suất tối đa 12%.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: