Sự kiện hot
3 năm trước

Hưng Thịnh Incons dự kiến chia cổ tức 80% bằng cổ phiếu

HĐQT dự kiến chia cổ tức 80% bằng cổ phiếu, tương ứng lượng phát hành hơn 39,6 triệu đơn vị. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo thông báo cũ, công ty dự kiến tổ chức cuộc họp này vào ngày 10/8. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, cuộc họp dự kiến được thực hiện cuối tháng 8 hoặc tháng 9, cụ thể sẽ thông báo sau. 

Theo tài liệu, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm nay với doanh thu 5.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 234 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 27% thì lợi nhuận giảm 34% so với kết quả thực hiện năm trước.

Bên cạnh đó, HĐQT dự kiến chia cổ tức 80% bằng cổ phiếu, tương ứng lượng phát hành hơn 39,6 triệu đơn vị. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.696 tỷ đồng, gấp 3 lần và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 82,4 tỷ đồng, gấp 31 lần cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng lớn là mảng dịch vụ xây dựng ghi nhận hơn 1.690 tỷ đồng, còn doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ hơn 5 tỷ đồng và từ doanh thu khác.

Lãi gộp ghi nhận 145 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính 36 tỷ đồng, tăng 21% đến từ lãi tiền gửi, cho vay. Trong khi các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không tăng đáng kể. Qua đó, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đột biến 102,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 2,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của HTN đạt 6.518 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền 172 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu kỳ.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản là các khoản phải thu gần 4.276 tỷ đồng, tăng hơn 829 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng 2.519,22 tỷ đồng, và phải thu ngắn hạn khác 1.417 tỷ đồng.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn khác trong tổng tài sản là Hàng tồn kho, ghi nhận gần 1.286 tỷ đồng, giảm 10%. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 93%, ghi nhận gần 1.191 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: