Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Interserco lỗ trước thế 1,7 tỷ đồng trong quý 3/2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, ILS đạt doanh thu hợp nhất 147,5 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ 2020, lợi nhuận sau thuế 9 tháng là âm 823 triệu đồng, giảm 42,7% so với số lỗ cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản đạt 764 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Interserco - mã chứng khoán ILS: UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 17,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế âm 1,7 tỷ đồng, tăng 46% so với số lỗ cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, ILS đạt doanh thu 69,4 tỷ đồng, giảm 57% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế âm 4,45 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần số lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, Công ty có 3,3 tỷ đồng tiền mặt, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản phải thu ngắn hạn 95,4 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ. Trong đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 11,6 tỷ đồng, giảm 24,5% so với cùng kỳ. Đầu tư tài chính dài hạn 282 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, trong đó đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 163,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 1,25 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 4,1 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 81,3 tỷ đồng. Nhờ có khoản tiền đi vay 97,6 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ còn âm 938 triệu, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 45,4 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2021, ILS đạt doanh thu hợp nhất 35 tỷ đồng, giảm 13,5% so với quý III/2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 195 triệu đồng, giảm 86% so với số lỗ của quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, ILS đạt doanh thu hợp nhất 147,5 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ 2020, lợi nhuận sau thuế 9 tháng là âm 823 triệu đồng, giảm 42,7% so với số lỗ cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản đạt 764 tỷ đồng.

Interserco vốn có thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ kho vận và logistic. Công ty IPO vào năm 2016 nhưng từ đó đến nay chưa năm nào chia cổ tức.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: