Sự kiện hot
2 năm trước

Kon Tum chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát các dự án đầu tư xây dựng

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản về việc cường công tác quản lý dự án, nâng cao chất lượng công trình, giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, thời gian qua, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình chưa được chú trọng, thiếu kiểm tra thực tế, dẫn đến nhiều nhiều công trình phải điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán xây dựng...

Đặc biệt, nhiều văn bản của UBND tỉnh không còn phù hợp với các quy định hiện hành, nhưng chưa được các Sở quản lý chuyên ngành kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, thay thế kịp thời, dẫn đến nhiều chủ đầu tư, địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

images807161_1_lh

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản về việc cường công tác quản lý dự án, nâng cao chất lượng công trình, giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản cá biệt liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản không còn phù hợp với Luật, Nghị định, Thông tư và tình hình thực tế của địa phương ... để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý dự án, nâng cao chất lượng công trình, giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiện toàn, nâng cao độ ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn về thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo tính mỹ quan về kiến trúc, các tiêu chuẩn, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng ... phù hợp với từng loại công trình và điều kiện của địa phương, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư dự án.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm, chấn chỉnh đối với các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn (quản lý dự án, thiết kế, thẩm tra, giám sát), nhà thi công xây dựng công trình nếu để xảy ra các trường hợp như: phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế, bổ sung hạng mục, thi công chất lượng công trình không đảm bảo theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; xử lý các chủ đầu tư có khối lượng hoàn thành nhưng không nghiệm thu thanh toán, chậm lập thủ tục quyết toán dự án hoàn thành, mất vốn và xem xét đánh giá công tác thi đua khen thưởng hằng năm theo chỉ đạo UBND tỉnh…

Đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét đảm bảo theo quy định hiện hành đối với các trường hợp điều chỉnh thiết kế, bổ sung, phê duyệt điều chỉnh dự án không thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư…

Văn Dũng
Theo Nhà đầu tư 

Từ khóa: