Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Lãi ròng ACV giảm hơn 169 tỷ đồng sau kiểm toán

Nguyên nhân chênh lệch chủ yếu đến từ chi phí tài chính gấp 2,4 lần so tự lập, lên hơn 112 tỷ đồng do báo cáo soát xét ghi nhận thêm 65,6 tỷ đồng lỗ do pha loãng giá trị khoản đầu tư tài chính

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) vừa công bố BCTC bán niên đã kiểm toán với gần 1.202 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Kết quả này giảm hơn 169 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 12% so với báo cáo tự lập. 

Doanh nghiệp lý giải, nguyên nhân chênh lệch chủ yếu đến từ chi phí tài chính gấp 2,4 lần so tự lập, lên hơn 112 tỷ đồng do báo cáo soát xét ghi nhận thêm 65,6 tỷ đồng lỗ do pha loãng giá trị khoản đầu tư tài chính. Theo giải trình, giá trị khoản đầu tư vào CTCP Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam bị điều chỉnh vì đơn vị này phát hành cổ phiếu cho người lao động dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ACV giảm, không đủ điều kiện hợp nhất theo quy định.

Chi phí quản lý cũng tăng 12% so với báo cáo tự lập lên gần 612 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính.

Các chi phí tăng trong khi doanh thu thuần giảm 48 tỷ đồng về gần 3.428 tỷ đồng, kết quả này cũng giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do chính sách giảm giá của ACV để hỗ trợ các hãng hàng không, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ 1/5.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về việc ACV chưa nhận được quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa từ ngày chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần vào ngày 31/3/2016 từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, tổng công ty đang quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý mà không được tính vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tổng công ty, và các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Cụ thể, tổng công ty đã bắt đầu tiến hành ghi nhận doanh thu và chi phí từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không nói trên vào báo cáo hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6. Dữ liệu tương ứng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các thuyết minh kèm theo có liên quan, không bao gồm doanh thu và chi phí từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, là không so sánh được với dữ liệu của kỳ kế toán hiện tại.

Ngoài ra, vào ngày thành lập BCTC hợp nhất giữa niên độ này, Bộ Giao thông Vận tải chưa ban hành quyết định bàn giao danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không nói trên cho tổng công ty. Qua đó, việc ghi nhận giá trị tài sản bản giao này chưa được thực hiện.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: