Sự kiện hot
8 tháng trước

Licogi 14 (L14) ghi nhận 19 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2022

Luỹ kế trong năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 173,46 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,99 tỷ đồng, giảm 62,3% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 173,46 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,99 tỷ đồng, giảm 62,3% trong năm 2022.

Trong quý IV/2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 44,36 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 34,6 tỷ đồng, tăng 206,7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,94 tỷ đồng lên 20,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 43,9%, tương ứng giảm 1,08 tỷ đồng về 1,38 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận giảm 24,86 tỷ đồng và ghi nhận âm 24,65 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 0,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39,3%, tương ứng tăng thêm 2,74 tỷ đồng lên 9,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 173,46 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,99 tỷ đồng, giảm 62,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, Licogi 14 đặt kế hoạch tổng doanh thu 569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận chỉ 18,99 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch năm và chỉ đạt 7,5% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của Licogi 14 ghi nhận âm 69,4 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 29,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 160,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 4,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 1,2% so với đầu năm về 566,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 227,5 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 166,5 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 56,1 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Thời điểm 31/12/2021, Licogi 14 ghi nhận đầu tư vào công ty con là 56,1 tỷ đồng; thời điểm 30/6/2022 ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết là 56,1 tỷ đồng; thời điểm 30/9/2022, Công ty lại ghi nhận đầu tư 56,1 tỷ đồng vào Công ty con; và thời điểm 31/12/2022, Công ty quay trở lại ghi đầu tư 56,1 tỷ đồng vào công ty liên kết.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: