Sự kiện hot
6 ngày trước

Long Hậu (LHG) báo lãi quý 2 gấp 4,6 lần

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận ghi nhận 665,8 tỷ đồng doanh thu và 250,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 72% và 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau nửa đầu năm, công ty đã vượt 55% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Long Hậu (HoSE: LHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 555,6 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp gấp 4,3 lần đạt 300,7 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 38,5% lên 54,1%.

Trong cơ cấu doanh thu của Long Hậu, doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp tăng 374,3 tỷ đồng; doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác cũng tăng 6,9 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng ít hơn, ở mức 143 tỷ đồng, dẫn đến biên lãi gộp của doanh nghiệp cải thiện mạnh. 

Doanh thu tài chính giảm từ 8,8 tỷ xuống 7,2 tỷ đồng, song chi phí tài chính tăng 5%, chi phí bán hàng tăng 124% lên 8,3 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng từ 15 tỷ đồng lên 25,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế gấp 4,6 lần đạt 217,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận ghi nhận 665,8 tỷ đồng doanh thu và 250,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 72% và 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau nửa đầu năm, công ty đã vượt 55% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản đi ngang so với đầu năm, ở mức 2.905 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 962 tỷ đồng (tăng 7%) và hàng tồn kho 603 tỷ đồng (giảm 12%). Tài sản dài hạn giảm 2% xuống 858,2 tỷ đồng, phần lớn là bất động sản đầu tư 487,8 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, 40% tổng nợ là chi phí phải trả ngắn hạn 590,7 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Vay nợ giảm 5% về khoảng 194 tỷ đồng. Doanh nghiệp có hơn 500 tỷ đồng vốn điều lệ, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 748 tỷ đồng, tăng 16%; quỹ đầu tư phát triển đi ngang ở mức 97 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: