Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

MWG sẽ chia cổ tức 2020 tổng tỷ lệ 60%

Thời gian thực hiện chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu là trong tháng 7 và 8, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận giữ lại theo BCTC kiểm toán 2020.

HĐQT Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 60%.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Với 475 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đơn vị dự chi 475 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt. Cùng với đó, MWG sẽ phát hành gần 237,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ phân phối 50%. Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên 7.131 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông doanh nghiệp đã thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ tối đa 15% mệnh giá, tỷ lệ cụ thể do HĐQT quyết định và cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 50%.

Thời gian thực hiện chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu là trong tháng 7 và 8, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận giữ lại theo BCTC kiểm toán 2020.

Kế hoạch cổ tức được đề ra dựa trên lợi nhuận năm 2020 đạt 3.920 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm đạt 10.390 tỷ đồng, thăng dư vốn cổ phần 558 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ 4.532 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm, Đầu tư Thế Giới Di Động báo cáo doanh thu thuần đạt 51.830 tỷ đồng, tăng 9% và thực hiện 41% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 2.172 tỷ đồng, tăng 26% và thực hiện 46% kế hoạch năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: