Sự kiện hot
2 năm trước

Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm các chợ trên địa bàn Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn năm 2022.

Theo kế hoạch nhằm xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện Đề án; bố trí đầy đủ nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động liên quan đến việc triển khai Đề án. Tăng cường tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án đến các cán bộ có liên quan, các đơn vị quản lý chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ.

Hoàn thành khảo sát, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoàn thiện các điều kiện bảo đảm ATTP theo chỉ tiêu đề ra tại Đề án. Rà soát, bố trí 01 vị trí thuận lợi để lắp đặt nhà trạm phục vụ Tổ kiểm tra làm việc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày đối với các thực phẩm kinh doanh tại chợ.

TP Hà Nội đặt mục tiêu 100% đơn vị quản lý chợ, các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, về Đề án "Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025"; 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng, ban hành Quy chế về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ; 100% số chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm; tỷ lệ thực phẩm được giám sát, lấy mẫu tại các chợ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 30% so với thời điểm trước khi thực hiện đề án.

Đồng thời, tối thiểu 100% chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư và 100% chợ xây mới đáp ứng được các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại theo quy định tại đề án.

Mặt khác, rà soát, bố trí vị trí thuận lợi để lắp đặt nhà trạm phục vụ Tổ kiểm tra làm việc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh hằng ngày đối với các thực phẩm kinh doanh tại chợ.

Các đơn vị quản lý phải tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định trong chợ trên địa bàn Hà Nội chấp hành đầy đủ các quy định (có đăng ký kinh doanh, được cấp biển nhận diện và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về con người, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm rõ ràng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản thực phẩm, bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật).

UBND TP. Hà Nội giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì giúp Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện Đề án; chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND Thành phố các giải pháp nhằm thực hiện Đề án một cách hiệu quả; thường xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định.

Đối với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu  Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2022 bảo đảm chất lượng, tiến độ và đạt được các chỉ tiêu đề ra tại Đề án. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao chủ trì và phối hợp trong Đề án và biểu phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này.

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát... các nhiệm vụ được giao. UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn hoàn thiện, tuân thủ các điều kiện theo quy định tại Đề án. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: