Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Nợ cao hơn tài sản, kiểm toán tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động của thép Pomina

Tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 359 tỷ đồng. Điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên, đơn vị kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh việc nợ phải trả của Thép Pomina (MCK: POM) tại ngày 30/6 đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 359 tỷ đồng. Điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp

Ban Tổng Giám đốc đánh giá, việc âm nguồn vốn lưu động trên chủ yếu do việc triển khai Dự án Lò Cao bị kéo dài hơn so với kế hoạch với nguyên nhân chính là việc thiếu hụt chuyên gia nước ngoài bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Việc này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể và khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty. Bởi khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào khả năng hoạt động có lợi nhuận trong tương lai, sắp xếp dòng tiền cũng như sự tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính từ các ngân hàng.

Tại ngay lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Ban Tổng Giám đốc đã lập kế hoạch lợi nhuận và dòng tiền cho 12 tháng tiếp theo mà dự kiến sẽ được tạo ra hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp tục nhận được các khoản hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng và và dòng tiền bổ sung từ việc phát hành cổ phiếu mới dự kiến trong quý 4/2021.

Ngoài ra, Dự án Lò Cao dự kiến đi vào hoạt động chính thức vào Quý 3/2021 sẽ giúp cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Nhóm Công ty.

Ban Tổng Giám đốc của công ty đánh giá là có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban Tổng Giám đốc cho rằng việc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Nhóm Công ty trên cơ sở hoạt động liên tục là phù hợp.

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 đang tiếp tục phát triển, dẫn đến sự suy thoái kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp và ngành nghề. Tình hình này dẫn đến các yếu tố không chắc chắn và có thể tác động đến môi trường mà Nhóm Công ty đang hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến, cũng như đánh giá các ảnh hưởng tài chính lên quan đến việc đánh giá tài sản, các khoản dự phòng và công nợ tiềm tàng, đồng thời sử dụng các ước tính và xét đoán đối với các vấn đề khác nhau, dựa trên các thông tin tin cậy nhất có được đến ngày của báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo chưa bao gồm các điều chỉnh có thể cần được thực hiện đối với tài sản và nợ phải trả của Nhóm Công ty trong trường hợp Nhôm Công ty không có khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cho biết, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020 của công ty cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc vào ngày 30/6/2020 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác soát xét và đưa ra kết luận chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đó và nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục vào ngày 4/9/2020.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, Pomina có khoản nợ phải trả 9.623 tỷ đồng, tăng thêm 1.759 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng khoản vay ngắn hạn là 6.086 tỷ đồng, tăng thêm 679 tỷ đồng và vay dài hạn giảm nhẹ xuống 1.481 tỷ đồng. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 2 lần.

Trong khi đó, tài sản ngắn hạn ở mức 7.696 tỷ đồng, tăng thêm 2.017 tỷ đồng; chủ yếu tăng trong hàng tồn kho từ 2.253 tỷ đồng lên 3.909 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, tương tự nhiều doanh nghiệp thép khác, doanh thu thuần Pomina đạt 6.213 tỷ đồng, tăng 24%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 195 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 151 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thép lý giải nhờ dự án lò cao đi vào hoạt động mạng lại hiệu quả giá thành sản xuất giảm, biên lợi nhuận gộp tăng từ 2,7% lên 8,1%. Ngoài ra, chi phí lãi vay giảm giúp lợi nhuận tăng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: