Sự kiện hot
6 tháng trước

Ocean Group lỗ gần 60 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Ocean Group ghi nhận doanh thu đạt 256,81 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 59,21 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,29 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 ghi nhận doanh thu đạt 154,35 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 20,92 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 41,87 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 54,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 18,1 tỷ đồng lên 51,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 96,1%, tương ứng giảm 5,47 tỷ đồng về 0,22 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 72,5%, tương ứng tăng thêm 5,39 tỷ đồng lên 12,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,7%, tương ứng giảm thêm 5,05 tỷ đồng lên 52,13 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 4,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 58,77 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 63,19 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý II, Công ty ghi nhận lỗ 13,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,34 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động cốt lõi âm, doanh thu tài chính giảm và lợi nhuận khác cũng giảm chính là nguyên nhân Công ty báo lỗ 20,92 tỷ đồng trong quý II.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận khác giảm trong quý II chủ yếu do thu nhập khác chỉ ghi nhận 0,73 tỷ đồng so với cùng kỳ 61,43 tỷ đồng, tức giảm 60,7 tỷ đồng. Cụ thể, nguyên nhân chủ yếu do trong quý II/2021, Công ty ghi nhận giảm các khoản công nợ phải trả Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sau khi có phán quyết của tòa án nhân dân có thẩm quyền về tranh chấp giữa hai bên liên quan giao dịch đặt mua cổ phần OCH phát sinh từ năm 2014 và trong quý II/2022 không còn ghi nhận.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Ocean Group ghi nhận doanh thu đạt 256,81 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 59,21 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,29 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục ghi lỗ trong 6 tháng đầu năm, tính tới 30/6/2022, tổng lỗ lũy kế lên tới 2.760,4 tỷ đồng, bằng 92% vốn điều lệ. Được biết, trước đó năm 2021, Công ty cũng ghi nhận lỗ hơn 280 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Ocean Group giảm 1,8% so với đầu năm về 2.881,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 690,1 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 565,4 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 415,8 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 391,3 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: