Sự kiện hot
2 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn chuyển mình sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ sau hơn 10 năm đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới (NTM), diện mạo kinh tế - xã hội của huyện Thanh Sơn đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Thanh Sơn đang ngày càng đổi thay

Thanh Sơn đang ngày càng đổi thay

Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chủ động triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kiện toàn, phân công lại nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối, Tổ thẩm định tiêu chí khu dân cư nông thôn mới huyện. Chỉ đạo UBND các xã rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, đồng thời tập trung nguồn lực tiếp tục xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Sơn cụ thể xã đạt 19 tiêu chí gồm xã Lương Nha; Địch Quả, Sơn Hùng, Thục Luyện; các xã đạt từ 15-18 tiêu chí: Cự Thắng, Võ Miếu, Văn Miếu, Thạch Khoán, Hương Cần, Giáp Lai; các xã còn lại đạt từ 10- 14 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 14,5 tiêu chí/xã, tăng 0,2 tiêu chí so với năm 2020.

Đại hội Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện Thanh Sơn

Đại hội Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện Thanh Sơn

Trong đó, về quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch nông thôn mới đến toàn thể người dân của 22/22 xã trên địa bàn huyện. Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã rà soát thực trạng và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cũng như về nguồn lực đất đai có nhiều biến động thay đổi. Kết quả đạt được: 22/22 xã đạt tiêu chí quy hoạch (chiếm 100%).

Về cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn luôn được quan tâm đầu tư. Huy động lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, đề án đến nay tổng đường trục xã được cứng hóa đạt 82%; đường trục thôn được cứng hóa đạt 61%; đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 76,1%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm đạt 30%. Đến nay toàn huyện có 08/22 xã đạt tiêu chí.

Hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Thanh Sơn từng bước được tăng cường, củng cố đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất; hệ thống thủy lợi trên địa bàn cơ bản đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai. Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa được tưới, tiêu nước chủ động đạt trên 90%. Đến nay toàn huyện có 21/22 xã đạt tiêu chí.

Cùng với đó, mạng lưới điện nông thôn phát triển nhanh, tạo động lực để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống ở nông thôn, đến nay 100% số xã đã có hệ thống điện lưới quốc gia (còn 4 khu dân cư chưa có hệ thống điện lưới quốc gia thuộc 02 xã: Khả Cửu, Thượng Cửu). Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn toàn huyện đạt 99,5%. Đến nay toàn huyện có 22/22 xã đạt tiêu chí.

Theo đó, UBND huyện Thanh Sơn đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bố trí sắp xếp mạng lưới trường học; tranh thủ các nguồn lực tập trung xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Tỷ lệ các trường đạt chuẩn Quốc gia là 89% (có 62/70 trường). Đến nay toàn huyện có 14/22 xã đạt tiêu chí.

Về cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn huyện, đến nay 100% các xã có nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo hội họp; 100% các khu dân cư đều có nhà văn hóa đảm bảo hội họp cho khu dân cư. Mức độ hưởng thụ văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao của người dân ngày càng được nâng lên. Đến nay toàn huyện có 15/22 xã đạt tiêu chí.

Hạ tầng thương mại nông thôn hiện nay có 11 xã có chợ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí, 6 xã có các điểm thương mại là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa đảm bảo phục vụ các nhu cầu giao thương tại nông thôn. Đến nay toàn huyện có 17/22 xã đạt tiêu chí. Công tác xóa nhà tạm được chú trọng, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân chỉnh trang, xây dựng nhà cửa khang trang, sạch đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Đến nay toàn huyện có 11/22 xã đạt tiêu chí.

Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân tại vùng nông thôn luôn được quan tâm chỉ đạo. Thông qua hỗ trợ từ các chương trình, các dự án; huyện đã lồng ghép chuyển giao tiến bộ, khoa học, kỹ thuật từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi liên kế bền vững, nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, các doanh nghiệp đầu tư tại vùng nông thôn, nổi bật là các hợp tác xã sản xuất chế biến chè, đưa giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao cao thu nhập cho người lao động. Hiện nay toàn huyện có 9/22 xã đạt tiêu chí thu nhập; có 12/22 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Đồi chè Thanh Sơn

Đồi chè Thanh Sơn

Du lịch Thanh Sơn

Du lịch Thanh Sơn

Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 89,7%; tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 86,3%. Đến nay có 22/22 xã đạt tiêu chí văn hóa.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Sơn. Các cấp, các ngành và các địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện trong năm 2021, số xã đạt chuẩn nông thôn mới 04 xã, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới 103 khu; các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của các xã được nâng lên, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Theo đó, kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Thanh Sơn tiếp tục được nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng phù hợp; từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp với hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi bền vững.

Trong đó, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới 09 xã, trong đó: Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 là 5 xã; về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 01 xã. Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới: có 127 khu (trong đó: Khu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 là 28 khu). Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 4 khu. Tỷ lệ đạt tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 15 tiêu chí/xã trở lên.

Sơn Thủy

Theo KTĐU

Từ khóa: