Sự kiện hot
6 tháng trước

SMC ghi nhận lãi sau thuế công ty mẹ quý 2/2021 đạt 502 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, doanh thu SMC đạt 11.020 tỷ đồng, tăng 55%; lãi sau thuế 710 tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp vượt 149% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 5.950 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp đạt 682 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện từ 2,5% lên 11,5%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính  tăng 15% lên 25 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh từ 134 triệu đồng lên 14 tỷ đồng chủ yếu do cùng kỳ năm trước được hoàn nhập 26 tỷ mà kỳ này chỉ được 5 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm mạnh từ 31 tỷ xuống 14 tỷ đồng. Mặt khác, hoạt động liên doanh, liên kết lãi 23 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ lãi 1,4 tỷ đồng.

Nhờ các yếu tố đó, doanh nghiệp thép báo cáo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 502 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước và tiếp tục lập kỷ lục mới.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu SMC đạt 11.020 tỷ đồng, tăng 55%; lãi sau thuế 710 tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp vượt 149% kế hoạch lợi nhuận năm.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của thép SMC đạt 4.081 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thời điểm đầu năm và tăng 43% so với cuối quý I, chiếm 42,5% tổng tài sản (tỷ trọng này thời điểm đầu năm là 27%). Mặt khác, đơn vị cũng tăng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 557 tỷ đồng lên 738 tỷ đồng, song giảm mạnh tiền và tương đương tiền từ 1.183 tỷ đồng xuống 400 tỷ đồng.

Nợ vay của doanh nghiệp không tăng đáng kể nhưng khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng hơn 1.200 tỷ đồng lên 3.272 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: