Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Ngân hàng thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ"

10 tháng trước

Ngân hàng thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí cho khách hàng đến hết năm 2021

Theo thông tư sửa đổi, NHNN đã giới hạn việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí cho khách hàng đến hết ngày 31/12/2021.