Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Nghị định 49"

6 tháng trước

6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.