Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "thị trường BHNT"

khoảng 1 năm trước

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được phép chủ động phát triển sản phẩm

Theo quy định mới, từ năm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ được chủ động, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở tính phí.

khoảng 1 năm trước

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được phép chủ động phát triển sản phẩm

Theo quy định mới, từ năm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ được chủ động, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp, cơ sở tính phí.