Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam"

2 năm trước

Đánh giá trích lập dự phòng, PVX giảm lỗ sau soát xét

Đối với mức lỗ gần 71 tỷ đồng ở báo cáo tự lập, PVX đã giảm bớt lỗ 40 tỷ đồng sau xét chủ yếu do Tổng Công ty đánh giá lại một số khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, lợi nhuận chưa thực hiện, các khoản đầu tư tài chính của một số đơn vị thành viên Tổng Công ty theo chuẩn mực kế toán và Chế độ tài chính hiện hành.

2 năm trước

Đánh giá trích lập dự phòng, PVX giảm lỗ sau soát xét

Đối với mức lỗ gần 71 tỷ đồng ở báo cáo tự lập, PVX đã giảm bớt lỗ 40 tỷ đồng sau xét chủ yếu do Tổng Công ty đánh giá lại một số khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, lợi nhuận chưa thực hiện, các khoản đầu tư tài chính của một số đơn vị thành viên Tổng Công ty theo chuẩn mực kế toán và Chế độ tài chính hiện hành.