Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tái bảo hiểm PVI (PRE) chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu giá 20.000 đồng/CP

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 23/12/2022 đến ngày 09/01/2023, quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PVI Re, mã chứng khoán PRE – sàn HNX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu .

Doanh nghiệp lên phương án phát hành 31,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 182:79, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 182 quyền sẽ được mua 79 cổ phiếu mới. Giá phát hành 20.000 đồng/CP.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 23/12/2022 đến ngày 09/01/2023, quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba. 

Số cổ phiếu lẻ thập phân và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết (nếu có), HĐQT sẽ quyết định tiêu chí và lựa chọn chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó giá bán không thấp hơn 20.000 đồng/CP.

Hoạt động kinh doanh trong quý III/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.228 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán đạt 908 tỷ đồng, giảm 5,9%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 26,7% lên 223 tỷ đồng còn chi phí tài chính ghi nhận mức giảm nhẹ 5,4% còn 26,6 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của PVI đạt 344,4 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần của PVI ghi nhận 3.711,7 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 57,3 (tương đương 2%), lên 2.886 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 6,6% lên 579,9 tỷ đồng. Sau khi cân đối, lợi nhuận sau thuế đến hết quý III của PVI đạt 805,2 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PVI tại ngày 30/9 là 23.678,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so với con số đầu kỳ. Cấu phần tài sản chính là đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.824,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (là khoản tiền gửi ngân hàng) đạt 7.195 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn đạt 9.591 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 3.673,9 tỷ đồng…

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty tăng 8,8% đạt 16.398,1 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 99,6%, đạt 16.330,7 tỷ đồng, gồm khoản phải trả ngắn hạn đạt 3.133,7 tỷ đồng, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn đạt 11.262,3 tỷ đồng, khoản nợ dài hạn đạt 67,4 tỷ đồng.

PVI thành lập vào năm 1996, phát triển từ một công ty bảo hiểm nội bộ thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN). PVI hiện trở thành nhà bảo hiểm công nghiệp số một Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của thị trường bảo hiểm như năng lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), hàng hải, tài sản - kỹ thuật… PVI lên sàn lần đầu tiên vào tháng 8/2007.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: