Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Kido (KDC) chốt danh sách tạm ứng cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền mặt

Như vậy, với số lượng cổ phiếu lưu hành là 251,6 triệu, công ty dự kiến thanh toán cho cổ đông gần 151 tỷ đồng. Vào tháng 4, công ty đã trả cổ tức cho năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Cổ tức năm 2020 là 7% bằng tiền mặt và chia làm 2 đợt.

Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông hiện hữu nhận thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiêu sẽ nhân về 600 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 22/8.

Như vậy, với số lượng cổ phiếu lưu hành là 251,6 triệu, công ty dự kiến thanh toán cho cổ đông gần 151 tỷ đồng. Vào tháng 4, công ty đã trả cổ tức cho năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Cổ tức năm 2020 là 7% bằng tiền mặt và chia làm 2 đợt.

Trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 35,4% lên 3.472,8 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn với 25% lên 2.582,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 78,4% lên 890,6 tỷ đồng.

Lãi tiền gửi đạt 16,1 tỷ đồng, bằng 33% cùng kỳ, dẫn đến doanh thu tài chính giảm 56,4% xuống 23 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng hơn 48% lên 64,6 tỷ đồng, bởi phí lãi vay tăng 15,5% lên 52,2 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái gấp 2,9 lần lên 8,7 tỷ đồng.

Chi phí mua ngoài, quảng cáo và khuyến mãi, và lương nhân viên tăng trong kỳ nên chi phí bán hàng tăng hơn 48% lên 482,2 tỷ đồng. Khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm hơn 99% từ 132,2 tỷ đồng xuống 1,2 tỷ đồng, nên quý II năm nay đơn vị ghi nhận 128,1 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, cùng kỳ âm 46,8 tỷ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 3,7% xuống 219,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 20,7% còn 198,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 1.215 đồng còn 867 đồng.

Lũy kế 6 tháng, Tập đoàn Kido ghi nhận doanh thu thuần tăng 30% lên 6.352 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%, tăng lần lượt 29,9% và 30,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 53% lên 1.439 tỷ đồng, trong đó lãi gộp ngành dầu ăn tăng 54,2% và ngành hàng thực phẩm tăng 45,8%.

Tính đến 30/6, quy mô tổng tài sản là 13.279,5 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm 52,7% với 7.000 tỷ đồng. Riêng đầu tư tài chính dài hạn đi ngang ở mức 3.961,3 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: