Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tổng công ty 36 giảm thêm 35% lợi nhuận sau kiểm toán

Lợi nhuận tiếp tục giảm thêm sau kiểm toán do điều chỉnh bút toán phân bổ chi phí liên quan đến chi phí bảo trì vào chi phí trong kỳ và phân bổ lại chi phí quyền sử dụng phần mềm công nghệ thông tin vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Tổng công ty 36 - CTCP (Mã chứng khoán: G36 - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm 35% về còn âm 2,19 tỷ đồng so với báo cáo tự lập là âm 1,62 tỷ đồng. Doanh thu giảm 72% so với cùng kỳ về 222,5 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10% lên 13,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 61,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 48,82 tỷ đồng về 30,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 129,3%, tương ứng tăng thêm 8,9 tỷ đồng lên 15,8 tỷ đồng; lỗ công ty liên doanh, liên kết 21,1 tỷ đồng so với cùng kỳ không có; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 70,9%, tương ứng giảm 33,53 tỷ đồng về 13,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận tiếp tục giảm thêm sau kiểm toán do điều chỉnh bút toán phân bổ chi phí liên quan đến chi phí bảo trì vào chi phí trong kỳ và phân bổ lại chi phí quyền sử dụng phần mềm công nghệ thông tin vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng lưu ý nhà đầu tư đối với vụ kiện liên quan đến Công trình Thủy điện Nậm Mô – Chủ đầu tư là CTCP Tổng công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thực hiện thanh quyết toán công trình với giá trị khoản phải thu là hơn 5,3 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là hơn 23 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng đang có vụ kiện liên quan đến công trình xây dựng móng, phần hầm và phần thân dự án Tòa nhà cao cấp Westa tại số 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội với chủ đầu tư là CTCP Coma 18. Dự án đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện thanh toán công trình với giá trị 54,08 tỷ đồng phải thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, G36 ghi nhận doanh thu đạt 408,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 2,19 tỷ đồng, lần lượt giảm 56,5% và 122,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,6% lên 20,8%.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của G36 giảm 1,5% so với đầu năm về 4.862,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.418,6 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.266,5 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; tồn kho đạt 744,9 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản.

Bên cạnh kết quả kinh doanh đi xuống, dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm 289,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 24,4 tỷ đồng. Được biết, đây là dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục từ năm 2017 tới nay. Ngoài ra, G36 đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 12/2016 tới nay và luôn duy trì dòng tiền kinh doanh dương.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: