Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Viễn thông FPT đặt ra doanh thu 12.700 tỷ đồng năm 2021

Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu là 12.700 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2020.

Viễn thông FPT đặt ra doanh thu 12.700 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã: FOX) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. 

Theo đó, công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu là 12.700 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2020. 

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ dịch vụ viễn thông vẫn chiếm chủ yếu, dự kiến 12.000 tỷ đồng, tăng 10,4% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 700 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020. Đồng thời, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 14,8% so với 2020 lên 2.380 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh năm 2020, trong quí IV, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 3.187 tỷ đồng, tăng 10,93% so với quý IV/2019. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng hơn 5,3% lên gần 1.522 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp về bán hàng tăng 16,6% lên hơn 1.633 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 103,2 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí tài chính lại giảm 8,8% xuống mức 61,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2% xuống 550,25 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng tăng khá mạnh 44,6% lên hơn 517,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước và sau thuế trong kỳ của FOX lần lượt đạt 611,55 tỷ đồng và 494,31 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 19% và 18,58% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, FPT Telecom ghi nhận doanh thu hơn 11.552 tỷ đồng, tăng trưởng 10,31% so với cùng kỳ và hoàn thành 97,78% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2.074 tỷ đồng, tăng trưởng 14,71% và vượt 2,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.664 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với năm 2019 và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của FOX từ trước tới nay.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản FOX tăng 2.750 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên gần 16.081 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn gần 6.609 tỷ đồng, tăng 2.436 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2020 là gần 11.003 tỷ đồng, tăng 2.694 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và chiếm 68,42% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.526 tỷ đồng (tăng gần 1.450 tỷ đồng so với đầu năm) và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 54,5 tỷ đồng, xuống còn 243,3 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: