Sự kiện hot
10 tháng trước

Xếp dỡ Hải An (HAH): Lợi nhuận quý IV/2022 sụt giảm do cước vận tải lao dốc

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 3.205,6 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.051 tỷ đồng – cao gấp gần 2 lần năm ngoái, trong đó LNST công ty mẹ là 829 tỷ đồng, tương đương EPS năm 2022 đạt 11.117 đồng.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Trong quý IV/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 845 tỷ đồng – tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp chỉ còn 271 tỷ đồng – giảm 19,5% so với quý 4/2021.

Hoạt động liên doanh liên kết báo lỗ 189 triệu đồng thay vì lãi 9,4 tỷ đồng trong quý 4/2021. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, HAH lãi sau thuế 189,5 tỷ đồng – giảm 29% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 171,5 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 2.037 đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 3.205,6 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.051 tỷ đồng – cao gấp gần 2 lần năm ngoái, trong đó LNST công ty mẹ là 829 tỷ đồng, tương đương EPS năm 2022 đạt 11.117 đồng. 

Bước sang năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch tổng doanh thu giảm 18% so với thực hiện trong năm 2022 về 2.631 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 64% so với thực hiện trong năm 2022 về 300 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Vận tải và Xếp dỡ Hải An tăng 58% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.873,8 tỷ đồng, lên 5.106,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.744,1 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 984 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 555,6 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong năm, tài sản biến động mạnh chủ yếu tài sản cố định tăng 78,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.208,2 tỷ đồng, lên 2.744,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 55,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 351 tỷ đồng, lên 984 tỷ đồng.

Ngoài ra, phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 66,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 529,6 tỷ đồng, lên 1.322,1 tỷ đồng và chiếm 25,9% tổng nguồn vốn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: