Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên phát hành 10,4 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả đạt được năm 2020 với doanh thu thuần 335 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng 22,7%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (hơn 222 tỷ đồng).

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, đơn vị sẽ phát hành thêm gần 10,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân bổ 25%. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 415 tỷ đồng lên 519 tỷ đồng. 

Phương án phân phối lợi nhuận này dựa trên kết quả đạt được năm 2020 với doanh thu thuần 335 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng 22,7%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (hơn 222 tỷ đồng).

Trong quý 3/2021, TNH ghi nhận doanh thu thuần đạt 124 tỷ đồng. Giá vốn tăng 6% giúp lợi nhuận gộp tăng 74% đạt hơn 76 tỷ đồng. Công ty cho biết mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng đơn vị vẫn đi vào hoạt động ổn định, tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân đến khám nên doanh thu tăng mạnh.

Chi phí tài chính tăng 59% lên gần 11 tỷ do công ty vay để mở rộng xây dựng bệnh viện. Chi phí quản lý tăng nhẹ 8%, ở mức 4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 80% so với cùng kỳ, đạt 60 tỷ đồng. EPS tăng từ 802 đồng lên 1.447 đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng 32% đạt 308 tỷ, lãi sau thuế tăng 39% lên gần 110 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành 73% chỉ tiêu doanh thu và 79% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cuối quý III, quy mô tài sản tăng 8% lên hơn 1.247 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định chiếm 72%, tương đương 897 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền gấp hơn 3 lần lên gần 76 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 7% xuống 140 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn, doanh nghiệp chủ yếu vay ngân hàng, nợ vay ngắn hạn tăng từ 98 tỷ lên 126 tỷ đồng, song nợ dài hạn giảm từ hơn 375 tỷ về 337 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 62%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 332 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: