Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cơ Điện Lạnh (REE) dự kiến phát hành gần 46,4 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 18/5. Nguồn vốn phát hành sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Sau khi hoàn tất đợt phát hành trên, vốn điều lệ của REE sẽ tăng lên hơn 3.564 tỷ đồng.

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ sở hữu thêm 15 cổ phiếu. 

Như vậy, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 46,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 463,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 18/5. Nguồn vốn phát hành sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Sau khi hoàn tất đợt phát hành trên, vốn điều lệ của REE sẽ tăng lên hơn 3.564 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, REE ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 923,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,9% và 39% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,5% lên 45,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 88,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 405,3 tỷ đồng lên 862,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 227,7%, tương ứng tăng thêm 167,1 tỷ đồng lên 240,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 70%, tương ứng tăng thêm 82,6 tỷ đồng lên 200,6 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 31,7%, tương ứng giảm 145 tỷ đồng về 312,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 23,5%, tương ứng tăng thêm 36,3 tỷ đồng lên 190,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.809,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.135,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 24,7% so với cùng kỳ.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của REE tăng 55% so với đầu năm lên 31.826,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 16.057,7 tỷ đồng, chiếm 50,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 6.311,4 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.985,8 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, đơn vị này đã thông qua mục tiêu doanh thu 9.247 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.061 tỷ đồng, lần lượt tăng 59,2% và 11% so với thực hiên năm trước. Trong đó, mảng cơ điện lạnh dự kiến đạt 3.930 tỷ đồng doanh thu, tăng 116%; lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 119% từ nền thấp của 2021 do yếu tố dịch bệnh.

Hà Lan
Theo KTDU

Từ khóa: