Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Có thêm hai ngân hàng được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận việc tăng vốn điều lệ.

Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng bắt đầu

Theo đó, ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 990.947.080.000 đồng dưới hình thức: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 có thể sử dụng chia cổ tức tối đa là 940.947.080.000 đồng; phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động ABBank tối đa 50.000.000.000 đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABBank thông qua tại Nghị quyết ngày 20/4/2022 và Hội đồng quản trị ABBank thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.22 ngày 28/9/2022.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chấp thuận LienVietPostBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.255.378.980.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tối đa là 2.255.378.980.000 và phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 3.000.000.000.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LienVietPostBank thông qua tại Nghị quyết ngày 28/4/2022 và Hội đồng quản trị LienVietPostBank thông qua tại Nghị quyết số 515/2022/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022.

LienVietPostBank và ABBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Hai ngân hàng được tăng vốn điều lệ thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: