Sự kiện hot
3 tháng trước

Gelex Electric báo lãi 415 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 309 tỷ đồng trong Quý I/2022

Năm 2022, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 144,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 415,3 tỷ đồng, công ty hoàn thành 20,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric, mã GEE - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 360,98 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 162,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2% lên 11,8%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 144,6%, tương ứng tăng thêm 133,05 tỷ đồng lên 225,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 61,6%, tương ứng tăng thêm 88,4 tỷ đồng lên 231,8 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 785,9%, tương ứng tăng thêm 46,29 tỷ đồng lên 52,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 6,9%, tương ứng tăng thêm 11,35 tỷ đồng lên 177,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Năm 2022, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 144,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 415,3 tỷ đồng, công ty hoàn thành 20,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của GEE giảm 6,5% so với đầu năm về 21.620 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.644,4 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.472,9 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.616,3 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.315 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 309,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.431,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 555,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 383,98 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên, Gelex Electric dự kiến sẽ chào bán 34 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương ứng 10,18% tổng số cổ phiếu lưu hành để tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.340 tỷ đồng và thông qua kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: