Sự kiện hot
3 năm trước

Gelex (GEX) dự kiến phát hành 70 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo kiểm toán tính tới 31/12/2020.

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX - sàn HOSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành 70,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông trong lần thanh toán này. 

Công ty dự kiến chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 100:9, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 9 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 30/11/2021.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo kiểm toán tính tới 31/12/2020.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.043 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ năm trước. Mảng tài chính ghi nhận doanh thu đi ngang 261 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 13% lên mức 364 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, Gelex báo lãi sau thuế quý 3 đạt 344 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 69% so với cùng kỳ; trong đó LNST thuộc cổ đông công ty mẹ ghi nhận 239 tỷ đồng, tăng 71%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 19.157 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, doanh thu hàng hóa BĐS - vật liệu xây dựng cùng mảng cho thuê BĐS, hạ tầng KCN xuất hiện nhờ hợp nhất Viglacera, lần lượt đạt 1.588 tỷ đồng và 627 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Tập đoàn Gelex đạt  54.274 tỷ đồng, tăng hơn 27.122 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 3.334 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần số đầu năm, ngoài ra còn có 4.860 tỷ đồng đầu tư trái phiếu. 

Do hợp nhất Viglacera, tồn kho cuối quý 2 lên tới xấp xỉ 11.455 tỷ, gấp 3,5 số đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 9.314 tỷ đồng trong đó hơn 7.144 tỷ đồng là vay nợ ngân hàng, vay nợ dài hạn ghi nhận 10.176 tỷ, tăng mạnh so với số đầu năm.

Tính đến cuối quý 3, LNST lũy kế chưa phân phối ghi nhận 3.029 tỷ đồng. Thặng dư vốn cổ phần tăng từ 13 tỷ đầu năm lên 664 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển cũng tăng từ 76 tỷ lên gần 107 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: