Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022

Lũy kế trong năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 2.018,54 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,02 tỷ đồng, tăng 139,8% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2022.

Trong quý, TTF ghi nhận doanh thu thuần đạt 502,31 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1,19 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 8,54 tỷ đồng.

Do tiết giảm được giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước ghi nhận 84,33 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 61,8%, tương ứng giảm 28,02 tỷ đồng về 17,32 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,9%, tương ứng tăng thêm 4,45 tỷ đồng lên 32,35 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 2.018,54 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,02 tỷ đồng, tăng 139,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận chỉ đạt 6,02 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành chỉ là 8,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tài thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành tăng 7,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 207,9 tỷ đồng, lên 3.046,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 712,5 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 673,1 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác ghi nhận 380,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 369 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 358,6 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Về phần nguồn vốn, trong năm 2022, biến động mạnh chủ yếu cuối năm ghi nhận người mua trả tiền trước dài hạn 1.032,3 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận. Ngược lại, người mua trả tiền trước ngắn hạn lại giảm 68,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 811,1 tỷ đồng về 367,7 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: