Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

HoSE thông tin việc cổ phiêu FTM có khả năng bị hủy niêm yết

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra trường hợp kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex, mã chứng khoán FTM – sàn HOSE) vừa nhận thông báo từ HoSE về việc doanh nghiệp có khả năng bị hủy niêm yết.

Theo đó, HoSE nhận được báo cáo tài chính quý IV/2021 của Fortex và đã công bố ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là âm 223,23 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 419,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt là âm 93,75 tỷ đồng và âm 200,06 tỷ đồng. 

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra trường hợp kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Do đó, HOSE lưu ý về việc cổ phiếu FTM của Fortex có khả năng bị hủy niêm yết nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty là số âm.

Về tình hình kinh doanh tại Fortex, trong quý IV/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 77 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 6 tỷ đồng, tích cực rõ rệt so với số lãi gộp chỉ hơn 1 triệu đồng trong quý 4/2020.

Trong kỳ, FTM có 741 triệu đồng doanh thu tài chính, tuy nhiên chi phí lãi vay lên tới hơn 23 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt đạt 2 tỷ đồng và 5 tỷ đồng; đặc biệt chi phí khác lên tới hơn 67 tỷ đồng nên kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, FTM lỗ sau thuế trong quý 4 gần 92 tỷ đồng - đây cũng là mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp ngành sợi này đồng thời đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp kết quả kinh doanh chìm trong thua lỗ.

Lũy kế năm 2021, doanh thu của FTM đạt gần 232 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với thực hiện trong năm 2020. Tuy nhiên gánh nặng chi phí khác như chi phí khấu hao, chi phí nhân công, chi phí điện do chưa đạt sản lượng sản xuất tối ưu và các chi phí khác khiến năm 2021 FTM lỗ sau thuế hơn 223 tỷ đồng. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: