Sự kiện hot
11 tháng trước

Kiểm soát chặt chẽ giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, tổ chức thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm 2022; thực hiện quy trình hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Đồng thời, các đơn vị tập trung hoàn thuế đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện (quy định tại Điều 7a, 7b Nghị định số 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi); nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định tại Công văn số 1163/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2022 của Tổng cục Hải quan về chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế.

Bên cạnh các quy định trên, theo điểm h khoản 2 Điều 10, điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định sản phẩm nhập khẩu tại chỗ không đăng ký tờ khai theo loại hình nhập gia công thì người nhập khẩu tại chỗ phải kê khai nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ.

Ngoài ra, các đơn vị cần căn cứ quy định nêu trên trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh nhưng không xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Đặc biệt, trường hợp cơ quan Hải quan đã hoàn thuế nhập khẩu không đúng quy định thì phải thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền thuế đã hoàn. Đồng thời, tổ chức hoàn thuế của các trường hợp bổ sung C/O, nộp nhầm, nộp thừa.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: