Sự kiện hot
3 năm trước

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Long Giang Land tăng nhẹ

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 tăng 1,3 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân được chỉ ra là do ảnh hưởng của báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Long Giang Land tăng nhẹ - Ảnh 1

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land, mã: LGL) thông báo giải trình chênh lệch số liệu và ý kiến ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm 2020 trước và sau kiểm toán. 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của công ty mẹ giảm 2,9 tỷ đồng do những thay đổi trong các khoản mục như giá vốn, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, thu nhập khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Cụ thể, báo cáo tài chính sau kiểm toán đã bổ sung các chi phí do Công ty Tu bổ di tích và thiết bị văn hoá Trung ương góp vốn vào dự án Vũ Trọng Phụng để xác định giá thành hàng hoá bất động sản thuộc dự án này, số tiền 2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 tăng 1,3 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân được chỉ ra là do ảnh hưởng của báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ.

Ghi nhận giảm khoản cổ tức được chia từ CTCP Đầu tư Rivera số tiền 900 triệu đồng, giảm số tiền dự thu đã trích trước 6 tháng đầu năm 1 tỷ đồng, bù trừ doanh thu tài chính và chi phí tài chính khoản chuyển nhượng phần vốn góp CTCP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai số tiền 34,6 tỷ đồng.

Đồng thời phân loại doanh thu chuyển nhượng phần vốn góp dự án Việt Hưng sang thu nhập khác số tiền 129,5 tỷ đồng, ghi nhận bổ sung lãi từ các khoản cho vay số tiền 500 triệu đồng.

Sau kiểm toán, năm 2020, Long Giang Land đạt 171 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 87% và 94% so với thực hiện 2019. Đồng thời thấp hơn nhiều so với con số mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng công ty đã đề ra trước đó.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, Long Giang Land có 1.807 tỷ đồng, tăng 20% so với con số đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản của công ty là các khoản phải thu ngắn hạn 1.099 tỷ đồng và hàng tồn kho 375 tỷ đồng, giảm so với 409 tỷ đồng đầu năm.

Danh mục hàng tồn kho của Long Giang Land bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh tại dự án Rivera Park Cần Thơ, hàng hóa bất động sản, dự án Thành Thái và dự án 69 Vũ Trọng Phụng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp gần 1.055 tỷ đồng, tăng so với con số 1.013 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn phải trả chiếm phần lớn với 891 tỷ đồng. Tổng cộng vay và thuê nợ tài chính của Long Giang Land là hơn 323 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm

và chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.

Hồng Nga
Theo KTDU

Từ khóa: