Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "giá trị văn hóa"

11 tháng trước

Phú Thọ: Chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tại xã Yên Lương

Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó điểm nhấn là gắn việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

11 tháng trước

Phú Thọ: Chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tại xã Yên Lương

Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó điểm nhấn là gắn việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.